இயற்கை – காலை


நீரில் மூழ்கிய சூரியன், கோவத்துடன் எழுகிறதோ எரிந்து கொண்டு…
நிலவி பார்த்து சிரிக்கிறதோ மண்ணைக்கண்டு…
எவ்விரண்டைக்கண்டு பிரிகிறதோ வானம் ரெண்டு….

Written by,
Sabari

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s