சிகப்பு சூரியன்


கதிரவனே…..
உன் முகம் சிவப்பதென்ன,
இரவை நிலவு ஆட்கொல்வதனால் கோவத்தின் அடையாளமா???
இல்லை உன் மறைவை நோக்கி உயிரினம் செல்வதினால் இன்முக மலர்ச்சியா???
இல்லை வானிடம் வர்ணம் தீட்டி போகி கொண்டாடுகிறாயா??

Written by,
Sabari

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s